Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

DIENST Alle diensten van Uitzendbureau.nl waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van een vacaturewebsite waar Werkzoekende en Opdrachtgever elkaar kunnen vinden.
GEBRUIKER De gebruiker van de website www.uitzendbureau.nl, dit kan zowel Opdrachtgever als Werkzoekende betreffen.
OPDRACHTGEVER De wederpartij van Uitzendbureau.nl die gebruikmaakt van de Diensten van Uitzendbureau.nl, en daartoe een Overeenkomst sluit.
OVEREENKOMST Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitzendbureau.nl op basis waarvan Uitzendbureau.nl een Dienst levert aan Opdrachtgever.
PARTIJ OF PARTIJEN Uitzendbureau.nl en Opdrachtgever individueel of tezamen.
UITZENDBUREAU.NL Een handelsnaam van Jobster Media B.V., gevestigd in Boxmeer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52439860.
WERKZOEKENDE Een natuurlijk persoon die via Uitzendbureau.nl een baan zoekt, een potentiële (uitzend)kracht.
WWW.UITZENDBUREAU.NL Initiatief van Uitzendbureau.nl, een vacaturewebsite met als hoofddoel het bij elkaar brengen van Opdrachtgever en Werkzoekende.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Uitzendbureau.nl, voor zover een en ander betrekking heeft op het leveren van de Diensten van Uitzendbureau.nl.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
 3. Algemene Voorwaarden die door een Opdrachtgever worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de daarbij behorende Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Overeenkomst, voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft nietige, nietig verklaarde of vernietigbare bepalingen zal Uitzendbureau.nl in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen vaststellen die de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zo veel mogelijk benaderen.
 5. Na het beëindigen van een Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, zijn die afwijkende Algemene Voorwaarden na beëindiging van een Overeenkomst nog steeds van toepassing.

Artikel 3 - Afwijkingen en wijzigingen

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover Uitzendbureau.nl zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 2. Wanneer er sprake is van een overeengekomen afwijking kan de Opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigingen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn, kunnen altijd worden doorgevoerd. Grotere, complexe wijzigingen die ingrijpende consequenties hebben, zullen van tevoren met de Opdrachtgever besproken worden.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Voorstellen, aanbiedingen, offertes, afspraken en toezeggingen van Uitzendbureau.nl zijn slechts bindend, indien en voor zover Uitzendbureau.nl zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 2. Partijen zullen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen of aanvullen.
 4. Indien een eenzijdige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst door Uitzendbureau.nl financiële of kwalitatieve consequenties heeft voor de Opdrachtgever, zal Uitzendbureau.nl Opdrachtgever hierover expliciet informeren.

Artikel 5 - Werkwijze en gebruik website

 1. De website www.uitzendbureau.nl is een vacaturewebsite met als hoofddoel het bij elkaar brengen van Opdrachtgever en Werkzoekende. Een Gebruiker kan, afhankelijk van zijn hoedanigheid, gebruik maken van de volgende functionaliteiten van de website:
  • Een Opdrachtgever kan met een eigen account onder andere vacatures op www.uitzendbureau.nl plaatsen, sollicitaties van Werkzoekenden in behandeling nemen, toegang krijgen tot de database met Werkzoekenden en cv's van Werkzoekenden aankopen middels credits;
  • Een Werkzoekende kan al dan niet via een eigen account en onder andere zoeken naar en direct solliciteren op vacatures en sollicitatiegegevens uploaden in de database met Werkzoekenden.
 2. De website www.uitzendbureau.nl bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op websites van derden terechtkomen. Uitzendbureau.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden of de Algemene Voorwaarden die in dat geval eventueel van toepassing zijn.
 3. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor om haar systeem tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het aanpassen of onderhouden van de website www.uitzendbureau.nl. Uitzendbureau.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg daarvan.
 4. Opdrachtgever garandeert de sollicitaties op korte termijn in behandeling te nemen om de kwaliteit van de database met Werkzoekenden zo hoog mogelijk te houden. De sollicitaties ouder dan een jaar zullen niet meer zijn in te zien. Wanneer een sollicitatie de status ´afgewezen´ heeft gekregen, is deze na twee weken niet meer in te zien.

Artikel 6 - Volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie in door Opdrachtgever aangeleverde vacatureteksten en aanvullende informatie. Uitzendbureau.nl is geenszins verplicht om vacatureteksten en aanvullende informatie te screenen alvorens deze worden geplaatst op de website www.uitzendbureau.nl.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde vacatureteksten en aanvullende informatie.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen account actueel zijn. Dit betekent dat Opdrachtgever enkel vacatures plaatst op www.uitzendbureau.nl die op dat moment werkelijk bij Opdrachtgever openstaan en Opdrachtgever zal geen dubbele of verouderde vacatures op www.uitzendbureau.nl laten staan of gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie.
 4. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor vacatures en aanvullende informatie te wijzigen of te verwijderen van de website www.uitzendbureau.nl indien deze volgens Uitzendbureau.nl niet volledig, juist of actueel zijn.
 5. Uitzendbureau.nl staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie in door Werkzoekenden opgestelde documenten, waaronder cv's. Uitzendbureau.nl is geenszins verplicht om de informatie in deze documenten te screenen alvorens de documenten worden geplaatst op de website www.uitzendbureau.nl. In geval van het aankopen door Opdrachtgever van cv's middels credits, zal om deze reden in geen geval terugbetaling van credits plaatsvinden.

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen Diensten, te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Uitzendbureau.nl de Opdrachtgever aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend.
 3. In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Uitzendbureau.nl gerechtigd om haar Diensten te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Uitzendbureau.nl is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Uitzendbureau.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel.
 4. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen achtenveertig (48) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Uitzendbureau.nl gerechtigd om ontvangen sollicitaties, vacatures en accountgegevens van Opdrachtgever te verbergen dan wel verwijderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Uitzendbureau.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 - Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Iedere tussen Partijen gesloten Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst, en voor zover beide partijen zich aan de Algemene Voorwaarden houden.
 2. Uitzendbureau.nl is echter gerechtigd een tussen partijen gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 7.2. Uitzendbureau.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel. Vorderingen van Uitzendbureau.nl die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Uitzendbureau.nl is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit de Diensten aangeboden door Uitzendbureau.nl of anderszins. Dit houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot (i) het gebruik van de vacaturewebsite, (ii) de (on)bereikbaarheid van de vacaturewebsite, (iii) problemen met betrekking tot het internet, zoals storingen, onderbrekingen en fouten of vertragingen in de werking van de vacaturewebsite, (iv) beveiliging van de in softwaresystemen opgeslagen gegevens (v) onjuiste, onvolledige, onwettige, onbetrouwbare en niet actuele informatie op de vacaturewebsite, waaronder de informatie in de vacatures en aanvullende informatie, en de informatie in de door Werkzoekenden opgestelde documenten zoals cv's, (vi) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker aangeleverde teksten of documenten, en (vii) een tussen Opdrachtgever en Werkzoekende gesloten Overeenkomst.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts niet indien de schade rechtstreeks te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van Uitzendbureau.nl. Iedere aansprakelijkheid of verplichting van Uitzendbureau.nl tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 1000 euro per gebeurtenis en 10.000 euro per jaar. Per Opdrachtgever is de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Uitzendbureau.nl. Aansprakelijkheid van Uitzendbureau.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 3. Uitzendbureau.nl wordt volledig gevrijwaard voor alle mogelijke claims van Werkzoekende en Opdrachtgever of een eventuele derde voortvloeiend uit het gebruik van de website www.uitzendbureau.nl.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Uitzendbureau.nl, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto's en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij Uitzendbureau.nl.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitzendbureau.nl, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Uitzendbureau.nl tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Opdrachtgever geplaatste vacatures of bedrijfsinformatie op www.uitzendbureau.nl.

Artikel 11 - Persoonsgegevens van Werkzoekenden

 1. Opdrachtgever garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekenden via www.uitzendbureau.nl slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, niet ter beschikking te stellen aan derden en niet aan te wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekenden.
 3. Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Daar waar Opdrachtgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden, is Opdrachtgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Uitzendbureau.nl voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
 5. Indien noodzakelijk voor Uitzendbureau.nl om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan Uitzendbureau.nl, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 12 - Overige bepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van Haarlem, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

Gebruikersvoorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Werkzoekende gebruik kunt maken van de Dienst die Uitzendbureau.nl aanbiedt op de Website Uitzendbureau.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 - Definities

Onder de in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter gebruikte begrippen wordt verstaan:

CV Een curriculum vitae, een beknopt overzicht met gegevens over de Werkzoekende, zijn studie- en werkervaring en overige persoonlijke gegevens.
CV-DATABASE De door Uitzendbureau.nl aangelegde database met daarin het Profiel en indien toegevoegd het Cv van Werkzoekende, al dan niet in geanonimiseerde vorm.
DIENST De dienst die Uitzendbureau.nl aan Werkzoekende verlenen door onder meer via Website toegang te geven tot een Profiel alsmede tot de Vacaturedatabase - en welke nader is beschreven op Website en in artikel 3.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.
GEBRUIKSVOORWAARDEN De gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in dit document.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
LICENTIE Ruime, kosteloze, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve toestemming aan Uitzendbureau.nl om in het kader van de Dienst verstrekte informatie (al dan niet gedeeltelijk) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, waaronder in ieder geval begrepen voor doeleinden gerelateerd aan de Dienst en/of publicaties van Uitzendbureau.nl.
OPDRACHTGEVER De natuurlijke of rechtspersoon die een Profiel (werkgeversprofiel) aanmaakt op de Website en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
PROFIEL Persoonlijke sectie voor de Werkzoekende op de Website die wordt gecreëerd wanneer deze zich aanmeldt voor de Dienst.
WERKZOEKENDE De werkzoekende, een natuurlijke persoon die een Profiel aanmaakt op de Website en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
UITZENDBUREAU.NL Uitzendbureau.nl is een handelsnaam van Jobster Media B.V. en daaraan gelieerde groepsondernemingen, gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden en gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 31, 5831EZ te Boxmeer, ingeschreven onder KvK-nummer 52439860.
VACATURES Daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures van Opdrachtgever.
VACATURE-DATABASE De door Uitzendbureau.nl aangelegde database met daarin de vacatures van Opdrachtgevers.
WACHTWOORD Het door Werkzoekende opgegeven wachtwoord om toegang te krijgen tot uw Profiel en gebruik te kunnen maken van de Dienst.
WEBSITE De website welke Uitzendbureau.nl haar Dienst aanbiedt en welke toegankelijk is via www.uitzendbureau.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website door Werkzoekende en het verlenen van de Dienst aan Werkzoekende.
 2. Uitzendbureau.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Werkzoekende van de hand.
 3. Eventuele afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Uitzendbureau.nl en Werkzoekende zijn overeengekomen.
 4. Uitzendbureau.nl heeft te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op Uitzendbureau.nl te vinden. Indien Werkzoekende het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Werkzoekende daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Werkzoekende niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is het Werkzoekende niet langer toegestaan de Dienst te gebruiken. Het is derhalve raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 - Dienst

 1. De Dienst betreft de Dienst van Uitzendbureau.nl en alle rechtshandelingen in de relatie tussen Uitzendbureau.nl en Werkzoekende, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de mogelijkheid voor Werkzoekende om via het Profiel een Cv aan te maken, welke wordt opgenomen in de Cv-database, alsmede om naar Vacatures van Opdrachtgevers te zoeken in de Vacaturedatabase, met het doel te solliciteren op een passende Vacature.
 2. Uitzendbureau.nl probeert Werkzoekende en Opdrachtgever tot elkaar te brengen. Uitzendbureau.nl is echter nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Bovendien kunnen Uitzendbureau.nl niet garanderen dat een Opdrachtgever daadwerkelijk een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten, dan wel dat Werkzoekende en Opdrachtgever aan elkaars wensen voldoen.

Artikel 4 - Aanmelding, Wachtwoord, Profiel en Inlogprocedure

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Werkzoekende een Profiel aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Alleen een Werkzoekende die (wettelijk) bevoegd dan wel gerechtigd is om gebruik te maken van de Website en de Dienst af te nemen, is gerechtigd een Profiel aan te maken.
 3. Uitzendbureau.nl behoudt zich het recht voor een Profiel of de inhoud van een Cv in te korten, te wijzigen of te verwijderen, indien dit naar het oordeel van Uitzendbureau.nl noodzakelijk is in verband met bepaalde in artikel 4.1.
 4. Werkzoekende dient tijdens het aanmaken van het Profiel een Wachtwoord op te geven, welke in combinatie met het opgegeven e-mailadres toegang geeft tot het Profiel. Werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor en zal zorgvuldig omgaan met zijn Profiel en Wachtwoord.
 5. Werkzoekende erkent dat zijn Profiel en Wachtwoord persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar. Het is dan ook niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken.
 6. Uitzendbureau.nl mag er vanuit gaan dat Werkzoekende is wie hij zegt dat hij is in zijn Profiel.
 7. Werkzoekende zal zodra hij weet of redenen heeft om te vermoeden dat een Wachtwoord en bijbehorend e-mailadres in handen is gekomen van onbevoegde derden, Uitzendbureau.nl daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van Werkzoekende om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het Wachtwoord.
 8. Uitzendbureau.nl behoud zich het recht voor de inlogprocedure en/of het Wachtwoord te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de Dienst.

Artikel 5 - (Persoons)gegevens

 1. Werkzoekende gaat akkoord met de Privacy Statement, die deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Werkzoekende dient zelf zorg te dragen dat de gegevens die deel uit maken van het aangemaakte Profiel op de Website, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens en het Cv, steeds juist, actueel en volledig zijn.
 3. Werkzoekende mag de (persoons)gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.
 4. Werkzoekende stemt ermee in dat het verstrekken van gegevens bij het aanmaken van het Profiel het toevoegen van een Cv aan het Profiel op de Website, gelijk staat aan het geven van een Licentie, onder meer om deze op te nemen in de Cv-database van Uitzendbureau.nl en anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst, waaronder verstrekking aan Opdrachtgevers.
 5. Indien Werkzoekende zijn Profiel om welke reden dan ook op 'niet beschikbaar' zet of beëindigd, blijft de Licentie als bedoeld in 5.4 onverkort van kracht. Daarin opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement.

Artikel 6 - Gebruik van de Dienst

 1. Het is Werkzoekende niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Werkzoekende niet is toegestaan om
  • de Vacaturedatabase en Cv-database op enige wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke of onrechtmatige wijze te gebruiken en/of in te zien,
  • inbreuk te maken op de rechten van Uitzendbureau.nl of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacyrechten,
  • onware of misleidende informatie af te geven in het kader van de Dienst,
  • in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving,
  • in strijd te handelen van de Gebruiksvoorwaarden,
  • te handelen op onrechtmatige wijze of op een wijze die de belangen en goede naam van Uitzendbureau.nl schaden.
 2. Elk gebruik van de Dienst door Werkzoekende zijn voor eigen risico, rekening en verantwoording van Werkzoekende.
 3. Werkzoekende is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die via het e-mailadres en Wachtwoord-combinatie en aldus het Profiel worden verricht.

Artikel 7 - Gebruik van de Vacature-database

 1. Werkzoekende erkent dat Uitzendbureau.nl producent is van de Vacature-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de Vacature-database. Werkzoekende garandeert slechts gebruik te zullen maken van de Vacature-database voor zover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.
 2. Werkzoekende gebruikt de Vacature-database slechts voor persoonlijk gebruik en met het oog op het solliciteren op een concrete, passende en openstaande Vacatures en alleen voor zover de beoogde Vacatures uit de Vacature-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op de Cv.
 3. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, is het Werkzoekende toegestaan om een beperkt (in de zin van artikel 7.2) aantal Vacatures op te vragen door middel van het downloaden en/of printen daarvan.

Artikel 8 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Cv-database, Vacaturedatabase en de Dienst berusten bij Uitzendbureau.nl en/of diens licentiegevers, met uitzondering van informatie die onder de reikwijdte van de Licentie valt.
 2. Het is Werkzoekende niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, waaronder inbegrepen (delen van) de Cv- en Vacaturedatabase, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitzendbureau.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Werkzoekende niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Uitzendbureau.nl, een substantieel gedeelte en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de vacaturedatabank en/of de Cv-database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankwet, een en ander behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen en/of behoudens als toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9 - Vrijwaring

 1. Werkzoekende vrijwaart Uitzendbureau.nl tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Werkzoekende met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, zoals gegevens in het Profiel of Cv, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn en/of gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit het door Werkzoekende niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Uitzendbureau.nl zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen. Uitzendbureau.nl garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is noch dat de Dienst foutloos zal worden geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Uitzendbureau.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de levering van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Uitzendbureau.nl, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. Uitzendbureau.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of gebruik van de Website, inclusief gebruik door derden.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Werkzoekende de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij Uitzendbureau.nl. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Uitzendbureau.nl vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 - Duur en beëindiging

 1. Werkzoekende heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en het Profiel te beëindigen.
 2. Uitzendbureau.nl is te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om (i) de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, (ii) het Profiel van Werkzoekende tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, (iii) de Dienst te beëindigen, en/of (v) te weigeren om de Dienst aan Werkzoekende te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Werkzoekende handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Uitzendbureau.nl van mening zijn dat uw handelen schade of aansprakelijkheid aan Werkzoekende, derden of aan de Dienst kunnen toebrengen. Uitzendbureau.nl is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Werkzoekende.

Artikel 12 - Diversen

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Werkzoekende en Uitzendbureau.nl ontstaan in verband met en/of gerelateerd aan het gebruik van de Dienst en/of Website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.
 3. Uitzendbureau.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Werkzoekende daarvan op de hoogte stellen. Indien Werkzoekende deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, dient Werkzoekende het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.
 4. Onverminderd eventueel voor de Uitzendbureau.nl bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Werkzoekende en Uitzendbureau.nl voor het gebruik van Website en de Dienst te bewaren, is Uitzendbureau.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Werkzoekende toegankelijk te houden.
 5. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Uitzendbureau.nl en Werkzoekende verplichten zich in te spannen om tot een geldig beding te komen dat zo veel mogelijk overeenstemt met het nietige of vernietigde beding.

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 26 juni 2018

Uitzendbureau.nl is dé vacaturewebsite voor uitzendwerk in Nederland. Bij ons kunnen werkzoekenden en uitzendbureaus elkaar vinden. En dat levert mooie matches op. Maar om deze matches mogelijk te maken, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Van zowel werkzoekenden als vertegenwoordigers van uitzendbureaus.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen de noodzakelijke gegevens van jou op. En hier gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit hoe Uitzendbureau.nl omgaat met privacygevoelige informatie, welke gegevens wij opslaan en waarom. Daarnaast lees je hoe jij jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Ten slotte leggen wij uit hoe wij jouw gegevens beveiligen en waar je terechtkunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Wie zijn wij?

www.uitzendbureau.nl is een website van Jobster Media B.V. (KvK-nummer 52439860). Jobster Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Heb je specifieke vragen? Helemaal onderaan vind je onze contactgegevens.

Uitzendbureau.nl verwerkt je persoonsgegevens onder andere als je solliciteert op een vacature via onze site. Dit geldt niet voor de vacatures waarbij je wordt doorgestuurd naar een website van een uitzendbureau, om vervolgens via die website te solliciteren. Lees dus ook zeker de privacystatements van deze websites. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wanneer is dit statement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Van zowel werkzoekenden en vertegenwoordigers van uitzendbureaus als websitebezoekers. We raden je aan dit statement regelmatig door te lezen. Op deze manier blijf je altijd up-to-date en ben je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om hierop antwoord te geven, moeten we onderscheid maken tussen de werkzoekenden, vertegenwoordigers van uitzendbureaus en websitebezoekers. Wat in ieder geval voor al deze partijen geldt, is dat wij gegevens alleen verwerken ter ondersteuning van ons hoofddoel. Namelijk het matchen van werkzoekenden met vacatures van uitzendbureaus en andersom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van werkzoekenden?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten die jij als werkzoekende gebruikt. Uitzendbureau.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • woonplaats en locatie waar je werk zoekt;
 • curriculum vitae (cv) en motivatiebrieven;
 • gegevens in je cv;
 • zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar?);
 • technische gegevens (IP-adres, het besturingssysteem, internetbrowser);
 • pasfoto (Deze kun je vrijwillig uploaden. Doe je dit niet? Dan heeft het verder geen consequenties. Vertegenwoordigers van uitzendbureaus kunnen de foto zien.).

Waar moet ik op letten bij het uploaden van mijn cv?

Wanneer je je cv uploadt, zorg ervoor dat je geen extra gevoelige gegevens deelt, zoals je burgerservicenummer (BSN).

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om de volgende diensten en functionaliteiten aan te kunnen bieden:

 • het aanmaken van een account;
 • het uploaden van je curriculum vitae (cv);
 • vacatures te tonen die aansluiten bij je zoekopdracht;
 • rechtstreeks te solliciteren via de website van Uitzendbureau.nl;
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd;
 • het instellen en krijgen van vacaturemailings;
 • informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • tell a friend, wanneer je een vacature doorstuurt naar iemand;
 • apply later-button, zodat je de vacature naar je eigen e-mailadres kunt sturen;
 • invullen van het contactformulier;
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren;
 • gebruikservaring op de website te verbeteren;
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van deze persoonsgegevens?

Hieronder vind je een schema waar we per doel hebben opgeschreven welke persoonsgegevens we hiervoor nodig hebben, en welke rechtsgronden we daarvoor hebben.

Doel van de verwerking Welke persoonsgegevens verwerken wij hierbij Grondslag voor de verwerking
Het aanmaken van een account op Uitzendbureau.nl E-mailadres en cv Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Rechtstreeks solliciteren via de website van Uitzendbureau.nl Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en cv Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het uploaden van je cv De gegevens die in je cv staan. Denk hierbij aan je naam, nationaliteit, telefoonnummer, adres, werkervaring en opleidingen. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Meesturen van je motivatiebrief De gegevens die je deelt in je motivatiebrief. Denk hierbij aan je adres, werkervaring en opleidingen. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het instellen van vacaturemailings Je e-mailadres, je voorkeuren voor een mogelijke nieuwe baan en de omgeving waarin je werk zoekt Toestemming 2
Tell a friend (wanneer je een vacature doorstuurt naar iemand) Jouw e-mailadres en het e-mailadres van degene naar wie je de vacature doorstuurt Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Apply later-button E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Invullen van het contactformulier Je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het bericht dat je ons wilt sturen Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of toestemming 1
Toevoegen van pasfoto Je kunt vrijwillig een pasfoto uploaden in je account. Op deze manier kunnen vertegenwoordigers van uitzendbureaus je uiterlijke eigenschappen zien, zoals geslacht en oog- en haarkleur. Toestemming 2
Bezoek www.uitzendbureau.nl Technische gegevens (IP-adres, besturingssysteem, internetbrowser) Noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen 3

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de gebruiksvoorwaarden (overeenkomst) waarmee je akkoord gaat als jij je inschrijft. Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of om een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

2 Toestemming. Je geeft ons toestemming om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

3 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Er zijn twee verschillende manieren om zelf je persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, aan te passen:

 1. Je persoonlijke account. Wanneer je inlogt, kun je jouw gegevens op ieder gewenst moment aanpassen. Je kunt hier ook je vindbaarheid voor uitzendbureaus instellen en ervoor kiezen je profiel te verwijderen.
 2. Vacaturemailing. Dit is een e-mailservice, waarbij wij je (met jouw toestemming) mails met vacatures versturen. Voor deze e-mailservice kun jij je direct uitschrijven via de link die onderaan zo’n vacaturemail staat.
Kun je niet meer inloggen, weet je niet of je een account hebt of heb je nooit een account aangemaakt, maar krijg je toch mails? Stuur dan een mailtje naar support@uitzendbureau.nl of bel naar 085-4019579. Wij zullen je helpen en je gegevens wijzigen, afschermen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van vertegenwoordigers van uitzendbureaus?

Ook van onze zakelijke relaties verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en voor het onderhouden van zakelijke relaties. Om zo transparant mogelijk te zijn, hebben we hieronder ook op een rij gezet welke bedrijfsgegevens en overige gegevens wij verwerken.

Persoonsgegevens:
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie en positie binnen jouw bedrijf;
 • gespreksnotities.
Bedrijfsgegevens:
 • bedrijfsnaam;
 • adres;
 • vacaturetitels en -tekst;
 • facturatiegegevens;
 • facturen;
 • bedrijfsprofiel.
Overige gegevens:

Bedrijven kunnen vacatures op Uitzendbureau.nl plaatsen als zij een abonnement hebben afgesloten.
Staat er een vacature online? Dan krijgt Uitzendbureau.nl ook inzicht in:

 • het aantal weergaves op een vacature;
 • het aantal sollicitaties;
 • het aantal kliks;
 • campagnes, zoals topvacatures, direct mails en de verversing van vacatures;
 • het maandbedrag en de hoogte van het abonnement;
 • het aantal geopende cv’s.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze gegevens, zodat

 • je gebruik kunt maken van onze diensten en functionaliteiten;
 • potentiële sollicitanten weten bij welk uitzendbureau zij solliciteren;
 • sollicitaties naar het juiste uitzendbureau gestuurd worden;
 • wij je kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening;
 • wij jouw vragen of klachten kunnen behandelen en hierop kunnen reageren;
 • jouw gebruikerservaring op de website verbeterd kan worden;
 • wij de kosten voor geadverteerde vacatures en de cv-database in rekening kunnen brengen;
 • wij voldoen aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom belasting);
 • de website veilig is en wij fraude of misbruik op kunnen sporen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Hieronder vind je een schema waar we per doel hebben opgeschreven welke persoonsgegevens we hiervoor nodig hebben, en welke rechtsgronden we daarvoor hebben.

Doel van de verwerking Welke persoonsgegevens verwerken wij hierbij Grondslag voor de verwerking
Je kunt onze diensten en functionaliteiten gebruiken. E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Naar de kandidaten communiceren bij welk uitzendbureau zij solliciteren Voor- en achternaam, en e-mailadres van vertegenwoordiger van het uitzendbureau Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Sollicitaties doorsturen naar het juiste uitzendbureau E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Je te informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening E-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Het behandelen van en reageren op klachten Voor- en achternaam, en e-mailadres Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 1
Je gebruikerservaring op de website te verbeteren IP-adres Noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen 2

1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de gebruiksvoorwaarden (overeenkomst) waarmee jij akkoord gaat als jij je inschrijft. Wij hebben deze gegevens nodig om je te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

2 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers en waarom?

Bezoek je onze website? Dan verzamelen wij onder andere het IP-adres van je computer, je geschatte locatie, je laatst bezochte webpagina, je besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt. Deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren en deze beter af te stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je solliciteert, blijft je sollicitatie een jaar zichtbaar voor de gebruikers van het uitzendbureau waarbij je hebt gesolliciteerd. Wanneer je je cv in onze database hebt gezet, blijft dit zichtbaar tot jij dit zelf verwijdert. Je kunt als werkzoekende ook instellen dat je profiel niet zichtbaar is in de database. Dan worden je persoonsgegevens en cv alleen door ons opgeslagen.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens zo goed mogelijk door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Al onze stafmedewerkers en verwerkers (organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken) tekenen voor strikte geheimhouding. Onze stafmedewerkers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Wees je ervan bewust dat de gegevens die je zelf openbaar maakt, toegankelijk zijn voor derden. Denk aan de vertegenwoordigers van uitzendbureaus of onze verwerkers. Je gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Uitzendbureau.nl heeft geen invloed op hoe deze websites met je gegevens omgaan.

Delen wij je gegevens met partijen buiten de EU?

Ja, Uitzendbureau.nl kan je gegevens delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Daarbij letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in Europa. Ook maken wij afspraken met deze partijen over passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens goed te beschermen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
 • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
 • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
 • je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Contact opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer:
085-4019579
E-mailadres:
support@uitzendbureau.nl
Postadres:
Jobster Media B.V.
Prinses Margrietstraat 31
5831EZ Boxmeer Nederland

Klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Kom je er met ons niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Weet wel dat als je cookies uitschakelt, de website misschien minder goed werkt.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je onze website gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en de informatie in de bestandjes terughalen. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

Uitzendbureau.nl gebruikt standaardtechnieken voor de website. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat een systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die wij gebruiken, zijn:

 • Functionele cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, zoals je gebruikersnaam.

 • Analytische cookies

  Deze cookies meten hoe jij onze website gebruikt. De informatie die wij daarmee verzamelen, wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doen.

 • Socialmediacookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze website.

 • Advertentiecookies

  Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen. Dit kunnen advertenties zijn van Uitzendbureau.nl op andere websites, of advertenties van derden op Uitzendbureau.nl.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je ook verwijderen via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?

Op de website van de consumentenbond vind je meer informatie over cookies.